Versija neįgaliesiemsKORUPCIJOS PREVENCIJOS
VšĮ LAZDYNŲ POLIKLINIKOJE PROGRAMA

PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktorės
2011-12-05 įsakymu Nr. 0-23

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Korupcijos prevencijos VšĮ Lazdynų poliklinikoje (toliau – poliklinika) programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę poliklinikoje.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-942 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“;
3. Programoje vartojamos sąvokos:
Korupcija - bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
5. Programa įgyvendinama pagal pateiktą Korupcijos prevencijos poliklinikoje programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas).

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
6. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos poliklinikoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę poliklinikos bei jos darbuotojų veiklą.
7. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos sistemai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis poliklinikos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
8. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:
8.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos poliklinikoje programos priemonių įgyvendinimą;
8.2. nustatyti veiklos sritis poliklinikoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti;
8.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;
8.4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;
8.5. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;
8.6. visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, poliklinikos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;
8.7. ugdyti antikorupcinę kultūrą poliklinikoje.
9. Svarbiausi teisiniai organizaciniai galimų korupcijos apraiškų poliklinikoje šalinimo būdai - tiksliai apibrėžti, koks poliklinikos darbuotojų elgesys prieštarauja teisės aktams ir laikomas korupcija (turi korupcijos požymių), sukurti efektyvų kontrolės ir reagavimo į korupcijos apraiškas mechanizmą, atsižvelgiant į praktiką nuolat tobulinti korupcijos prevencijos įgyvendinimo procedūras ir priemones.
10. Siekiant sėkmingai vykdyti Programos nuostatas poliklinikoje tikslinga paskirti asmenis, kuriems pavedama vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.
11. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės poliklinikoje yra šios:
11.1. korupcijos rizikos analizė;
11.2. Programos parengimas ir tikslinimas;
11.3. informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas poliklinikoje, pateikimas teisės aktų nustatyta tvarka;
11.4. informacijos pateikimas juridinių asmenų registrui Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;
11.5. visuomenės švietimas ir informavimas apie Programos įgyvendinimą;
11.6. poliklinikos darbuotojų mokymas;
11.7. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.
12. Korupcijos rizikos analizė:
12.1. Sveikatos priežiūros įstaigų vykdomos funkcijos yra priskiriamos prie veiklos sričių, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas;
12.2. Galima išskirti veiklos sritis ir funkcijas, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:
12.2.1. viešieji pirkimai ir užsakymai;
12.2.2. vaistų (ir/ ar kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių) pirkimas;
12.2.3. personalinės atsakomybės ir standartinių procedūrų stoka teikiant sveikatos priežiūros paslaugas;
12.2.4. sveikatos priežiūros paslaugų bei duomenų ir ataskaitų apie suteiktas paslaugas teikimas.
12.3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka poliklinikos vadovo įgaliotas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę;
12.4. Poliklinika parengia konkrečias priemones galimoms korupcijos apraiškoms valdyti ir paskiria asmenis, atsakingus už šių priemonių vykdymą.
12.5. Poliklinikos veiksmų seka, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, išdėstyta Priemonių plane.
13. Poliklinika parengia korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo Priemonių planą.
14. Programos parengimo ir pateikimo steigėjui terminai nurodyti Priemonių plane.
15. Siekiant, kad poliklinikoje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, informacija apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas poliklinikoje pateikiama tada, kai to prašo Specialiųjų tyrimų tarnybos ir kitų teisėsaugos ir kontrolės institucijų iniciatyva.
16. Teisės aktų nustatyta tvarka poliklinika pateikia juridinių asmenų registrui visą privalomą teikti ir reikalingą informaciją.
17. Visuomenės švietimas ir informavimas apie Korupcijos prevencijos poliklinikoje programos įgyvendinimą, poliklinikos darbuotojų mokymas:
17.1. poliklinika per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais teikia gyventojams (pacientams) žinias apie savo veiklą įgyvendinant Programą;
17.2. poliklinikos interneto svetainėje skelbiama Programa su jos Priemonių planas, įgyvendinamos antikorupcinės priemonės, taip pat sudaroma galimybė interneto vartotojams pateiktį savo komentarus, atsiliepimus, siūlymus, pranešimus ir kt. Poliklinikos interneto svetainėje skelbiami elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kuriuo asmenys gali anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su poliklinikos veikla;
17.3. poliklinikos informacijos skelbimo vietose skelbiama informacija, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika;
17.4. poliklinikos darbuotojams organizuoti nuoseklius ir sistemingus mokymus korupcijos prevencijos klausimais. Sudaryti sąlygas poliklinikos darbuotojams tobulintis Lietuvos viešojo administravimo institute ir ES organizuojamuose kursuose;
17.5. priimtiems naujiems poliklinikos darbuotojams įvadinio mokymo metu rengti mokymus korupcijos prevencijos klausimais.
18. Poliklinika iš karto paviešina nustatytus korupcijos atvejus. Interneto svetainėje skelbiama informacija apie poliklinikos darbuotojui pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką.
19. Priemonės, susijusios su antikorupciniu poliklinikos darbuotojų mokymu, taip pat visuomenės švietimu ir informavimu apie nustatytą korupcinę veiką, bei jų vykdymo terminai nurodyti Priemonių plane.
20. Siekiant pagerinti galimybes gauti kokybiškesnes ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas, numatyta daugybė priemonių poliklinikoje, kurios kartu pašalins ar sumažins korupcijos apraiškų prielaidas:
20.1. siekiant išgyvendinti nelegalius mokėjimus;
20.2. tobulinti investicinių lėšų panaudojimą;
20.3. tobulinti poliklinikos valdymą, didinti vietos bendruomenių ir darbuotojų, pacientų ir kitų nevyriausybinių organizacijų įtaką;
20.4. vertinti ir reglamentuoti sveikatos priežiūros specialistų darbo krūvius, užtikrinti, kad jie gautų darbo užmokestį, atitinkantį jų atliekamą darbą;
20.5. viešai skelbti informaciją apie teikiamas paslaugas, jų kainas, personalą, darbo laiką.

III. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ, KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS
21. Siekiant veiksmingai ištirti korupcinius teisės pažeidimus:
21.1. sudaryti sąlygas poliklinikos darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti poliklinikos administracijai savo įtarimus dėl galimos poliklinikos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;
21.2. tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos; išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl poliklinikos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją; kasmet analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.) ir rengti siūlymus dėl priemonių plano tobulinimo;
21.3. gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, taip pat išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą nedelsiant informuoti poliklinikos direktorę nustatyta tvarka.
22. Priemonės, susijusios su informavimu apie galimą korupcinę veiką bei korupcinių teisės pažeidimų tyrimu, jų vykdymo terminai nurodyti Priemonių plane.

IV. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
23. Programa siekiama tokių rezultatų:
23.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
23.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
23.3. pagerinti korupcijos prevencijos poliklinikoje organizavimą;
23.4. padidinai visuomenės pasitikėjimą poliklinika.
24. Korupcijos prevencijos poliklinikoje programa ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė vertinami pagal šiuos rodiklius:
24.1. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičių;
24.2. įvykdytų Priemonių plano priemonių skaičių;
24.3. neįvykdytų Priemonių plano priemonių skaičių;
24.4. Priemonių plano įgyvendinimas nustatytais terminais;
24.5. asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytį;
24.6. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių;
25. Kiekviena konkreti Priemonių plano priemonė vertinama pagal Priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ
26. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Priemonių planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
27. Priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas poliklinikos direktorės įsakymu.
28. Poliklinikos Priemonių planas suderintas su poliklinikos veiklos planu, taip pat neprieštarauja Programos tikslams, uždaviniams ir priemonėms. Į poliklinikos Priemonių planą įtrauktos Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programoje atitinkamoms įstaigoms numatytos priemonės.
29. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias įgyvendinant Programą:
29.1. Poliklinika reguliariai vykdo numatytų programos priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;
29.2. Poliklinika, atsižvelgdama į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos priemonių įgyvendinimui, teikia Sveikatos apsaugos ministerijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis ar racionalesnėmis, detalizuodamos jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus;
29.3. Sveikatos sistemos įstaigos, vykdančios įstaigų korupcijos prevencijos programos priemonių planus, periodiškai, du kartus per metus, pasibaigus II ir IV ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, įstaigos informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos padaliniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Naudinga informacijaVšĮ Lazdynų poliklinika Erfurto g. 15, 04220 Vilnius Įmonės kodas 224245280
Faksas (8 5) 244 4912 El. paštas info@lazdynupol.lt
Copyright © 2014 VšĮ Lazdynų poliklinika